Güneş Enerjili Tarımsal Sulamaya %50 Hibe

Categories:

29 Nisan 2016 CUMA                                                                                                         Resmî Gazete Sayı : 29698

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/13)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayni katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.yi,

ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama sistemi alımları için yapılan başvuruyu,

d) Başvuru sahibi: Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişileri,

e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

f) Hibeye esas mal alım tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan ve hibe sözleşmesinde üst sınırı belirlenen hibe desteği verilecek uygun maliyetler toplamını,

g) Hibe sözleşmesi: Başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

h) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmal veya listelerini hazırlayan ve onaylayan il müdürlüğü tarafından belirlenen birimi,

ı) Mal alımları: Bireysel sulama sistemi alımlarını,

i) Program: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesini,

j) Referans fiyat: Uygulama yılı itibarıyla Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama sistemleri için belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde liste halinde yayınlanan fiyatı veya bu listede yer almayan bireysel sulama sistemleri için il müdürlükleri tarafından belirlenen fiyatı,

k) Referans fiyat farkı: Başvuruda yer alan hibeye esas mal alım tutarını oluşturan her bir kalemin, o kalem için tespit edilen referans fiyatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını,

l) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

m) Tedarikçi: Bu Tebliğ kapsamında yatırımcı tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan, yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

n) Toplam mal alım tutarı: Bu Tebliğ kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı ve referans fiyat farkı tutarlarının toplamını,

o) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama esas ve usullerine ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, yatırımcı, tedarikçi ve Programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından hazırlanan rehberi,

ö) Uygulama sözleşmesi: Bu Tebliğ kapsamında yapılan mal alımlarında yatırımcı ile tedarikçi arasında yapılacak akdi,

p) Uygulama yılı: 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, Programa ilişkin başvuru ve uygulamanın yapılacağı her bir yılı,

r) Veri tabanı: Bu Tebliğ kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelce veri girişlerinin yapılabildiği internet ortamında çalışan yazılım sistemini,

s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında, başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan başvuru sahiplerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Uygulama Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük;

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) Program kapsamında il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere Bankaya gönderir.

ç) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

d) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

e) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik değerlendirme toplantıları veya eğitim programlarını hazırlar ve düzenler. İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü;

a) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

b) Başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğde, güncel Uygulama Rehberinde ve hibe sözleşmesinde, belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe istenen, bu belgeleri gönderir.

c) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve zamanında veri tabanına girerler. İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl proje yürütme birimi;

a) Başvuru sahiplerine, başvuruların hazırlanması konusunda ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar.

b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları inceleyerek değerlendirir, hibe sözleşmelerini düzenler, uygulamaları takip eder, izler, ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün onayından sonra Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler Yatırım konuları ve uygulama illeri

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki beş adet yatırım konusunu kapsar;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 9 – (1) Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla kırk beş gün içerisinde tamamlanır. 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yatırım konularına ilişkin alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının da kırk beş günlük süre içinde tamamlanması gerekir. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama sisteminin tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç otuz gün içerisinde il proje yürütme birimince tutanağa bağlanır. B

aşvuru sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yatırım konusu hariç olmak üzere, kendilerine ait arazilerde veya en az üç yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama
yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.

(3) Kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler. Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son üç yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış ve kadastro müdürlüklerince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki parsellere ilişkin başvurular ilk defa yapılacak başvuru gibi değerlendirilir. Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son üç yıldan daha önceki yıllarda başlamış, geçici yer teslimi yapılmış ancak tescil çalışmaları devam eden alanlardaki parsellere ilişkin başvurular da ilk defa yapılacak başvuru olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(5) Mal alımlarının, başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(6) Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulanacak Hibe Desteği Tutarı, Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Mal Alımı Gider Esasları

Hibe desteği tutarı ve oranı

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.-TL, tüzel kişiler için 200.000.-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Hibe desteği verilecek uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar

MADDE 12 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularına ilişkin bireysel sulama sistemlerinin alım giderleri aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır ve hibeye esas mal alım bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(3) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Mal alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(4) Yatırımcılara, aşağıda yer alan bireysel sulama sistemi grupları için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla, hibe desteği ödemesi yapılır.

a) Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi,

b) Center pivot, lineer ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin; yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

(5) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler ile kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılmalı ve keşifleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları ve malzeme miktarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

(8) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

Hibe desteğine uygun olmayan mal alım giderleri

MADDE 13 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır;

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi, başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son iki yıldan önce olan bireysel sulama sisteminin alım giderleri,

j) Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler,

k) Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve yatırımcıların tedarikçilerden temin edeceği teknik belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri,

l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama sistemi giderleri.

(2) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, bent gibi su alma yapısı inşası, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri ve su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında, tarla içi sulama sistemi ile su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı birlikte projelendirildiği durumlarda, su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, sadece güneş enerjisi sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurular hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında, güneş enerjisi sistemi ile sulama sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin %50’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yatırım konusu kapsamında yer alan makinelere ilişkin olarak; başvurusuna ait teknik projelendirme esasları ve arazi büyüklüğü güncel Uygulama Rehberinde belirlenen kriterlere uygun olmayan ve/veya yatırıma konu arazinin mülkiyetine sahip olmayan yatırımcılar, bu yatırım konusuna başvuru yapamaz. Ancak, bu fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kamu arazilerinde on yıl ve üzeri kiralama veya tahsis yapılması halinde başvuru yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

MADDE 14 – (1) Başvurular, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri şunlardır;

a) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi,

b) Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi.

(3) 20/7/1961 tarihli ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yeraltı Suları Tüzüğünde yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında yeraltı suyu kullanma belgesi alınmış olan kuyular hariç, kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi alınması gerekir.

(4) Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez.

(5) Su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgelerinin güncel Uygulama Rehberinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; Programın uygulama yılı itibarıyla 1 Ocak tarihinden başlayarak kırk beş gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği belirlenen ve başvuru sahibi tarafından imzalanan dosya teslim alma/dosya iade belgesi başvuru esnasında iki nüsha olarak dosya ile birlikte verilir. Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır. Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Başvuruya ilişkin işlemler güncel Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde yapılır.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacaklar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, başvuru sahiplerine başvuru dosyası hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Başvuru sahipleri, güncel Uygulama Rehberi ve içinde yer alan başvuru formları ile bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek çalıştay, bilgilendirme toplantıları veya internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılabilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 16 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili ilave personel il müdürlüğünce görevlendirilebilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin 10 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler. Teslim alma belgesinde yer alan belgelerin var olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. Başvuru evraklarının içeriklerinin uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuru ekinde yer alan ve formatı güncel Uygulama Rehberinde bulunan sulama projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama sisteminin su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili teknik personel il müdürlüğü bünyesinden veya diğer kamu kurumlarından görevlendirilebilir.

(2) Başvuru evraklarının teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 18 – (1) Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır, değerlendirme nihai kararı söz konusu ödenek esas alınarak verilir. İllere tahsis edilecek ödenek tutarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.

(2) Başvuruların, idari yönden incelenmesinde ve teknik inceleme ve değerlendirilmesinde uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarını geçmemesi durumunda uygun görülen başvurular için asil başvuru sahibi listesi hazırlanır. Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda ise, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır. Yapılan puanlama sonuçlarına göre asil ve yedek başvuru sahibi listeleri hazırlanır. Hazırlanan bu listeler il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 19 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla yirmi günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine ve ödenek durumuna göre; asil, reddedilen ve yeterli ödenek tahsis edilememesi durumunda yedek başvuru sahipleri listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi beş günü geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular, başvuru sahiplerine on gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri on gün süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasının son gününden itibaren on günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında beş gün süresince yayınlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 20 – (1) Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanmasının son gününden itibaren on gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile başvuru sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanan güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen başvuru sahipleri, yedek liste değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasından itibaren on gün içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Başvuru sahibinin başvuruda belirlediği hibeye esas mal alım tutarının, sözleşmede yer alacak referans fiyat farkı tutarı ve hibeye esas mal alım tutarı miktarları, başvuru süresinin bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmî internet sitesinde yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla belirlenir. Sözleşmede yer alacak hibeye
esas mal alım tutarı üst limitleri ifade eder ve bu tutarın tespitinde kullanılan fiyatlar referans fiyatın üzerinde olamaz. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sisteminin hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile yatırımcı arasında iki adet olarak akdedilir. Taraflarca imzalanmış hibe sözleşmesinin bir adedi il müdürlüğünde, bir adedi de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.

(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

(6) Gerçek kişilerin başvurularında başvuru sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan önce veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Bireysel sulama sistemi alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 21 – (1) Yatırımcı bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesheder.

Mal alım usul ve esasları

MADDE 22 – (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını, başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın başvuruya ait proje unsurları değiştirilemez. Ancak, başvuruya ait proje unsurlarında teknik bir gerekçe ile değişiklik yapılması gerektiği takdirde mal alım süresi içinde yatırımcı durumu gösterir belgeler ve dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. İl proje yürütme birimi on gün içerisinde değişiklik talebini inceler, değişikliğin uygun görülmesi halinde, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas mal alım tutarı ile bu tutara ilişkin sözleşme ekindeki malzeme miktarını aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla yatırımcı ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesi ek metni düzenlenerek değişiklik yapılabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sistemi için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura kalemlerinin veya bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak, bireysel sulama sisteminin hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura kalemlerinin veya bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4) Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama sisteminin, başvuru yaptığı parselde montajının tamamlanmasından sonra alıma ait faturayı kestirir ve güncel Uygulama Rehberinde örneği yer alan Mal Teslim Tutanağını düzenletir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 23 – (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenilen belgeler ile birlikte mal alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim eder.

(2) Mal alım faturasının tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden kırk beş gün içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması ve/veya ödeme talebinin süresi içinde yapılmaması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Hibe sözleşmesinde belirtilen durum ve mücbir sebepler haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(3) İl proje yürütme birimi; yatırımcının ödeme talebi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bireysel sulama sisteminin başvuruya ait parselde montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklarını düzenler.

(4) Hibe sözleşmesine uygun olarak mal alımı yapan ve tespit işlemleri tamamlanan yatırımcıların ödeme taleplerine ait veriler il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, veri tabanına girilir. İl müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olmak üzere, veri tabanından alınan ödemeye esas yatırımcı listesi iki nüsha, ilçe detayında icmal tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir. Düzenlenen ödemeye esas yatırımcı listesinin bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye esas yatırımcı listesi, Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince banka ödeme formatına dönüştürülür.

(5) İl müdürlükleri, ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce Hata Düzeltme başlığı altında doğru bilgiler, uygulama yılı itibarıyla ödemelerin son ayı olan Aralık ayının en geç yedisine kadar Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Bankaya yazı ile bildirir.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 24 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına göre yatırımcı adına Bankadaki hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle birlikte, yatırımcılar tarafından; vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile tüzel kişiliği haiz yatırımcılar tarafından bunlara ilaveten Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir.

(5) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(6) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Programdan sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 25 – (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi, genelgeler ve veri tabanı üzerinden duyurular yayınlanır. Uygulama Rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28 – (1) 3/5/2015 tarihli ve 29344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) yürürlükten kaldırılmıştır. 2016 yılı başvuruları GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, Programın başlangıç yılı olması nedeniyle, 2016 yılına ilişkin başvurular bu Tebliğin yayımı tarihinde başlar.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Lisanssız Yönetmelik Değişikliği

Categories:

Lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 23 Mart 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlandı.

Lisanssız Yönetmelik Değişkliği – 23 MART 2016

Yeni Lisanssız Enerji Yönetmeliği Geliyor.. Aracılar ve Çantacılara Elveda…

Categories:

EPDK liderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda, ”02.10.2013 tarih ve 28783 resmi gazete sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ile ilgili değişiklik önerileri kamu kurumlarından ve kamuoyundan alındı ve son şekli ortaya çıktı.

 

Lisanssız enerji piyasasının kuralları değişiyor. Şimdi beklenen yeni yönetmeliğin resmi gazetede yayınlanması..

Bilindiği üzere, 02.10.2013 tarihinde yayınlanan Lisanssız elektrik üretim tesislerinin yapım süreci kuralları belirleyen yönetmelik sayesinde; 1 MW ’a kadar  Güneş (GES), Rüzgar (RES), hidroelektrik (HES), BİYOKÜTLE (BES) tesisleri veYEGM den alınan %75 üstü verimli tesis belgesi sayesinde güç sınırı olmaksızın TERMİK Kojenerasyon&Trijenerasyon (TES) tesis yatırımlarının gerçek ve tüzel kişiler tarafından kolayca yapılmasının önü açılmış idi. Tesis sahipleri, özellikle yenilenebilir nitelikteki GES, RES, HES, BES yatırımlarından elde ettikleri enerjinin bir kısmını ihtiyacı için kullanabiliyor ve kalanını yani ihtiyacından fazlasını da sisteme satabiliyor. Daha ilk gününden itibaren, geçmiş dönemdeki HES ve RES piyasasında yaşanan benzer ÇANTACI tecrübeli özel sektör, bu yönetmeliği çok rahat aştı.

Aslında en başından bu tarz bir piyasanın oluşmasını ön görecek kurum olan EPDK maalesef buna engel olacak ortamı kuramadı. Yenilenebilir piyasasında, daha çok GES yatırımı olmak üzere 4200 adete yakın tesis için geliştirme yapıldı. Aracılar ile çantacılar tarafından, yatırımcısına satılmak üzere, ticari projeler halinde projeler geliştirilmeye başlandı.

Trafo kapasiteleri konusunda büyük haksızlıklar ortaya çıktı.
Dağıtım şirketlerinin çoğu bu piyasada zor duruma düştü.
Ve sonunda, 4200 yatırım tesisi planından sonra EPDK konuya el atmak istedi!

Lisanssız yönetmeliğinin yeni şekli ile, işte bu ticari ortamı dizginleyecek nitelikte önlemler alınmaya çalışıldı. Yüksek lisans bedelleri karşılığında lisans alarak yatırım yapan yatırımcıya karşı haksız rekabet oluştuğu ve ilk başta insanların kendi elektriğini üretmesi yani öz tüketim amacıyla ortaya çıkan lisanssız elektrik uygulamasının amacından saptığı düşüncesiyle EPDK değişikliğe gitme kararı aldı.

Yönetmelikle düzeltilmesi beklenen en önemli teknik hususlar şöyle;

 • Beklenen düzenlemeyle, aynı yatırımcı  1 MW’tan fazla bir güç değeri yatırımı  aynı trafo kapasitesi dahilinde üretemeyecek. Şu ana kadar, lisans alma zorunluluğuna düşmemek için, bitişik ve ayrı tüzel kişilik ile birden fazla 1 MW’lık tesis inşaası ile yapılıyordu.Bu şekilde çok fazla uygulama da oldu.
 • 4200 projeyi çok sıkıntılı pozisyona düşürecek!  Aracıları ortadan kaldıracak!
 • Artık projeler, üretim aşamasından önce el değiştiremeyecek, hisse devri yapılamayacak,
 • Sözleşme gücünün 30 katından büyük tesis kurulamayacak,
 • Bir adet lamba tüketimi ile 1 MW’lık GES tesisi kurulabildiği dönemden, “sözleşme gücünün 30 katından fazla tesisin kurulamadığı” ortama geçiş yapılacak.
 • Yatırımların öz tüketim bazlı yapılması sağlanmış olacak.
 • Özel sektör temsilcileri ise olayın bu şekli ile kurallaşmasına karşı. Düzenlemeye karşı bir çok piyasa aktöründen itirazlar var.

Yaklaşık 25 yıllık elektrik enerji piyasa tecrübesine sahip AVRASYA ENERJİ  Genel Müdürü Sn. Ergun Emrem  piyasadaki tüm şikayetlerin  ana başlıklarını şöyle sıralıyor; 

 • Çantacı veya proje geliştiricileri sayesinde yaklaşık 4.000 MW lık  önemli bir yatırım gücü oluştu. Bir çok önemli bürokrasi engeli aşıldı, herkes bir emek verdi. Ve bu yatırımlar çok hızlı yapılabilecek. Bu vatandaşlara “çantacı”  denmesi doğru değil” Bu vatandaşlar asıl projeyi geliştirenlerdir.
 • Gerçek yatırımcı ile aracıları ayırt etmenin EPDK tarafından bilindiği bir zamanlamada, 2013 yılında çıkan yönetmelik sırasında bu önlemleri EPDK niçin öngörmedi ve şimdi piyasayı allak bullak ediyor.
 • Teminat mektubu almak, ilerleme raporları ile yatırımcıları takip etmek, şirketlerin ortaklık yapılarını iyi izlemek, vs gibi önlemler zaten 2013 öncesi HES piyasasında alınmıştı, aynı gelişmeler yaşanmıştı.
 • Niçin EPDK bu düzenlemeleri en baştan ön göremedi?
 • Aslında bu piyasa örneğinde kuralları koyan EPDK tüm tecrübeye sahip ve her defasında piyasaya  sonradan  müdahil oluyor ve en başta alabileceği önlemleri alabilecekken.
 • GÜNEŞ enerjisinde zaten Türkiye Avrupa’nın gerisinde. Bir şekilde hem proje geliştiriciler (çantacılar) engellenip, hem de ticari projelerin devam edebileceği bir orta yol bulunamaz mı?.
 • Lisanslılar için lisans maliyetlerini azaltılsa, Lisanssız için de benzer ödemeler getirerek, maliyet dengesi yaratılsa. Öz tüketim ise ayrıca teşvik edilip, ödüllendirilebilse konu çözülebilir.
 • Sadece, ‘İş çantacılık boyutuna vardı, ben bunu engellemek istiyorum’ zihniyetinden uzaklaşıp, proje geliştiren vatandaştan intikam almak gibi bir düşünceden ayrılıp, durumları daha sakince ele almak yeterli.”

Yönetmelik değişiyor ama EPDK yine verimli kojenerasyon tesislerini bu yönetmeliğin içerisine hapsetmeye devam ediyor

Konu hakkında sorularımızı yanıtlayan Ergun Emrem yönetmeliğin termik yatırımları ile ilgili bazı fikirlerini de şöyle  özetliyor:

“Evet,  EPDK bir kural koyucudur. İyi niyetli ve başımızdan eksik olmaması gereken ve maalesef her açıdan geciken müessesedir. Teknik birikimli yetkilileri açısından maalesef piyasanın çok gerisindedir.

Ama kuralları doğru koymaya, hata yapmamaya, bilmediği konularda tecrübeler elde etmeye uğraşması sonucu oluşmaktadır bu gecikmeler.

Tıpkı küçük ölçekli ve tüketim yerinde üretim kojenerasyon ve trijenerasyon (TES) piyasası ile ilgili sebep olduğu verim kayıpları konusunda da geciktiği gibi..

Sayın enerji bakanları her daim şu sözleri söylüyor “doğalgazı en verimli şekilde kullanmalıyız, dışa bağımlılığımızı azaltmalıyız”. 

Verimli TES yatırımlarını mevcut yönetmelik içerisindeki sığıntı maddeler konumundan çıkartılıp, bunlara özel bir yönetmelik toparlamasına gidilmiyor.

EPDK ne yapıyor;

Otoprodüktörleri yok ediyor, eski otoprodüktörleri lisanssız yönetmelik içerisine atıyor ve en verimli şekilde tesis kurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmıyor.

GES ler ile aynı yönetmeliğin içerisine yerleştirebiliyor.

Bu noktada büyük yanlışlıklar söz konusu..

Verimli kojenerasyon tesisleri için maalesef ihtiyaç üzeri elektrik enerjisi şebekeye satılamıyor. Doğalgazı verimli kullanan tesislerin fazla elektrik enerjisinin tamamının satın alınması gereklidir.

Kojenerasyon, Trijenerasyon, Mikro Kojenerasyon şeklinde kurulacak tesisler ısıl tüketimlerine göre kurulmalıdır ve doğalgaz daha verimli kullanılmalıdır.

YEGM den verim belgesi alan tesisler, kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri, doğalgazı çok verimli kullanmaya daha da teşvik edilmelidir.

Isıl güç tüketimlerine göre seçim zorunluluğu getirilip, üretilen fazla elektrik enerjisi belirli oranlarda kamu tarafından alınmalıdır.

Hem GES piyasası hem TES piyasası için, bu fikirlerin hepsi değerli ve aslında EPDK tümünden haberdar.

Ama bu konular; sıkıntısını belirtenlerle ilgili ele alınıyor. EPDK  mız kendiğinden maalesef iş yapmıyor.Yapılan baskılar veya müracaatlar,vs ile hareket edince de  müdahalelerinde gecikme oluşuyor.

Ülkemiz de bazı kayıpları bu gecikmeler sırasında yaşamaya  mecburdur. 14 yıllık geçmişe sahip bir kuruluş olan EPDK, ne kadar tecrübeli ve istekli ise bu düzeltmeler o derece geç  veya erken yapılacaktır. Kimse merak etmesin” şeklinde tamamladı cümlelerini.

Ve gerçekten bu yönetmeliğin piyasada yarattığı etkiler daha çok konuşulacağa benziyor. Şu anda tadilat yapılacak şekli de tüm istekleri karşılamayacak. EPDK bir tercih kullanacak ve bir kısım talep karşılık bulamayacak. Ve bu yönetmelikten kaynaklanacak tartışmalar, aksaklıklar vs sürekli konuşulmaya devam edecek. İzleyelim ve görelim..  enerjicciHABER Servisi

Bağlantı başvurusu dağıtım şirketi tarafından reddedilen lisanssız GES yatırımcısı mahkemede kazandı.

Categories:

Elektrik dağıtım şirketlerine önlem

Elektrikte dağıtım şirketlerinin küçük üreticiler üzerinde oluşturduğu hukuksuzluğa yargıdan ‘dur’ kararı çıktı.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Medyan Enerji Üretim A.Ş şirketinin 1 MW’lık lisanssız güneş enerjisi kurarak AKEDAŞ Dağıtım Şirketi üzerinden Elbistan Termik Santrali A’ya bağlantı başvurusunun AKEDAŞ tarafından reddedilmesini hukuksuz buldu. Lisanssız elektrik pazarında, 1 MW’lık proje başvuruları için dağıtım şirketlerinden alınan izinlerde yaşanan sıkıntılar konusunda yargı önemli bir karar aldı.

LİSANSSIZ ÜRETİM FIRSATI
Lisans bedellerinin milyon liralarla ifade edildiği elektrik sektöründe lisanssız üretim, önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bürokrasi ve çıkan engeller nedeniyle lisanssız elektrik üretiminin istenildiği gibi gelişmediğine dikkat çeken uzmanlar, “Lisans bedellerinin yüksekliği nedeniyle, lisanssız üretim çok değerli hale dönüştü. Bu yargı kararı yerli üreticinin ve lisanssız üretimin önünü açacak nitelikte.

Tedaş da mercek altına almıştı
Şu anki mevzuata göre elektrik üretiminde 1 MW’a kadar üretim için lisans almaya gerek kalmadan elektrik tesisi kurulabiliyor. Lisanssız yatırımcı bu şekilde güneş, rüzgar, su gibi kaynaklardan üretim yapabiliyor ve ürettiği elektriğin fazlasını devlete satabiliyor. Ürettiği elektriği bu yolla satmak isteyen yerli üreticiler dağıtım şirketlerinden izin alma konusunda sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Çeşitli gerekçelerle izin alma süreci olumsuz sonuçlanan ve bu alanda çifte standart niteliğinde uygulamalar olduğunu belirten üreticilerin şikayetleri üzerine TEDAŞ da konuyu mercek altına almıştı. TEDAŞ, 21 dağıtım bölgesinde uygulama birliği oluşturmak ve küçük üreticilerin önünü açmak için yasal mevzuat değişikliğini de gündemine almıştı.

Cahit Saraçoğlu 04:00 Kasım 23, 2015 Yeni Şafak

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151119-35-1.pdf

Güneş Enerjisi Sektöründe İthalatta Gözetim Uygulamasına ilişkin Tebliğ

Categories:
19 Kasım 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29537
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/9)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

image002

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki Formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibarıyla sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanı veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekler

DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

Categories:

Resmî Gazete

YÖNETMELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; kullanma belgesine istinaden yeraltısuyu kuyusu, galeri, tünel ve benzerlerinden çekilen ve çekilecek olan yeraltısuyu miktarının, ölçüm sistemleri ile ölçülerek kontrol altına alınması ve kullanılacak ölçüm sistemlerinin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kullanma belgesine bağlanmış yeraltısuyu kuyusu, galeri, tünel ve benzerlerinden belgesinde belirtilen miktarda yeraltısuyunun çekilmesini kontrol edecek ölçüm sistemlerinin; çeşitleri, özellikleri ve denetimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu ve geçici 2 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belge sahibi: 167 sayılı Kanunda belirtilen, arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almış kimseyi,

b) DSİ: Devlet Su İşlerini,

c) Ölçüm sistemi: Çekilen ve çekilecek olan yeraltısuyu miktarını belirlemek için kullanılan ön yüklemeli su sayacı, ön yüklemeli elektrik sayacı ve benzeri ölçüm aleti takılmak suretiyle oluşturulan sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

Ölçüm sistemlerine ilişkin ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Her kuyuya niteliğine göre bir ölçüm sistemi takılması,

b) Belge sahibinin ölçüm sistemini monte etmesi,

c) Ölçüm sisteminin her an kontrole uygun olması,

ç) Belge sahibinin, ölçüm sisteminin kontrolü ve okunması sırasında yetkililere azami kolaylığı göstermesi,

d) Ölçüm sisteminde meydana gelebilecek hasar ve arıza nedeniyle belge sahibinin uğrayacağı zarar ziyandan kendisinin sorumlu olması,

e) Kullanma belgesinin verildiği tarihten ve bu tarihi izleyen birer yıllık sürenin bitiminden itibaren otuz gün içerisinde ölçüm sistemine yeni yükleme yapılması,

f) Belge sahiplerinin ön yüklemeli sayacı, manyetik kart yükleme cihazını ilgili kuruma teslim etmiş firmalardan temin etmeleri,

g) Ölçüm sisteminin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak korunması, kullanılması ve kullandırılmasından, belge sahibinin sorumlu olması,

esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölçüm Sistemi Çeşitleri ve İlgili Esaslar

Ön yüklemeli su sayacı

MADDE 6 – (1) Ön yüklemeli su sayacı kullanacak belge sahibi; belgesinde belirtilen ve bir yıl içerisinde yeraltısuyundan çekmesine müsaade edilen azami su miktarından, ne kadarının çekildiğinin ölçülmesi için, kuyu çıkış ağzına ön yüklemeli su sayaç sistemini monte eder.

(2) Ön yüklemeli su sayacı, tüketilen ve kalan miktarın takibinin yapılmasına imkan tanıyan özelliklere sahip olmalıdır.

(3) Ön yüklemeli su sayacına ait diğer özellikler, 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliğine (2004/22/AT) uygun olmalıdır.

(4) Bir yıl içerisinde çekilebilecek azami su miktarı; kullanma belgesinde belirtilir ve DSİ tarafından ön yüklemeli karta yüklenerek kullanma belgesi ile birlikte verilir. Bir sonraki yüklemede belgenin veriliş tarihi esas alınır.

(5) Ön yüklemeli karta yüklenen su miktarı bitince yeraltısuyu kullanılamaz.

(6) Karta yüklenen çekilebilecek azami su miktarı;

a) Kullanma belgesinin verildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerlidir ve her bir yıllık dönemin bitiminde yeni yükleme yapılır,

b) Azami su miktarının tamamının tespit edilen tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmaması halinde, kalan miktar, izleyen bir yıla karşılık gelen döneme devredilemez,

c) Yılı tamamlanmadan, azami su miktarının tamamının kullanılması halinde, bir yıla karşılık gelen aynı dönem içerisinde ilave su verilmez.

Ön yüklemeli elektrik sayacı

MADDE 7 – (1) Ön yüklemeli elektrik sayacı kullanacak belge sahibi, belgesinde belirtilen ve bir yıl içerisinde yeraltısuyundan çekmesine müsaade edilen azami su miktarından, ne kadarının çekildiğinin ölçülmesi için ön yüklemeli elektrik sayacı sistemini monte eder.

(2) Ön yüklemeli elektrik sayacı, tüketilen ve kalan miktarın takibinin yapılmasına imkan tanıyan özellikleri içerir.

(3) Ön yüklemeli elektrik sayacına ait diğer özellikler, Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (2004/22/AT) yer alan hususlara uygun olmalıdır.

(4) Kullanma belgesinde belirtilen, yeraltısuyundan çekilebilecek azami su için gerekli enerji miktarı, DSİ tarafından aşağıdaki şekilde hesaplanarak en geç bir ay içerisinde kullanma belgesine yazılır;

a) Bir yıl içerisinde çekilebilecek yeraltısuyu miktarı, kullanma belgesinde m3/yıl olarak belirlenir,

b) Kuyuya monte edilecek pompanın debisi litre/saniye olarak tespit edilir,

c) Pompanın monte edileceği derinlik ile varsa ilave basma yüksekliğinin toplamı olan toplam basma yüksekliği metre cinsinden tespit edilir,

ç) Pompanın monte edileceği derinlik veya toplam basma yüksekliği ile pompa debisi çarpılır ve elde edilen değer 40,5’e bölünerek beygir gücü cinsinden pompa gücü hesaplanır,

d) Beygir gücü cinsinden elde edilen pompa gücü 0,8 ile çarpılarak pompa gücü kW olarak elde edilir,

e) Litre/saniye birimindeki pompa debisi 3,6 ile çarpılarak m3/saat birimine dönüştürülür,

f) m3/yıl birimindeki yıllık çekilebilecek azami yeraltısuyu miktarı m3/saat birimindeki pompa debisine bölünerek pompanın yıllık çalışma saati, saat/yıl olarak belirlenir,

g) Saat/yıl olarak belirlenen yıllık çalışma saati ile kW cinsinden pompa gücünün çarpımı kWh cinsinden yeraltısuyunu çekmek için gerekli enerji miktarını verir.

(5) Yetkili dağıtım şirketi/şirketleri, kullanma belgesinde belirtilen enerji miktarını ön yüklemeli karta yükler. Kullanma belgesi olmadan yükleme yapılamaz.

(6) Karta yüklenen enerji miktarı bitince yeraltısuyu kullanılamaz.

(7) Karta yüklenen enerji miktarı;

a) Kullanma belgesinin verildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerlidir ve her bir yıllık dönemin bitiminde yeni yükleme yapılır.

b) Enerji miktarının tamamının tespit edilen tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmaması halinde, kalan miktar, izleyen bir yıla karşılık gelen döneme devredilemez,

c) Yılı tamamlanmadan, çekilebilecek azami suyu temine yetecek enerji miktarının tamamının kullanılması halinde, bir yıla karşılık gelen aynı dönem içerisinde ilave enerji verilmez.

(8) Belge sahibi, kullanma belgesinde belirtilen enerji miktarından fazlasını kullanamaz.

Diğer ölçüm sistemleri

MADDE 8 – (1) Ön yüklemeli su sayacı ve ön yüklemeli elektrik sayacı dışında bir ölçüm sisteminin tespiti durumunda, bölge müdürlüğü sınırları içerisinde bu ölçüm sisteminin kullanılmasına, ilgili bölge müdürlüğünün görüşü alınarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından karar verilir.

Sicil

MADDE 9 – (1) Kullanma belgesinde belirtilen, bir yıl içerisinde çekilebilecek azami su miktarı ile kuyuya takılan ölçüm sisteminin seri numarası DSİ tarafından bir sicile kaydedilir.

Ölçüm sisteminin muhafazası

MADDE 10 – (1) Ölçüm sisteminin dış etkilere ve müdahalelere karşı korunmasından belge sahibi sorumludur.

(2) Ölçüm sisteminin arızalanması veya hasar görmesi halinde DSİ yetkililerinin bilgisi dâhilinde arızalı ölçüm sistemi sökülerek belge sahibi tarafından otuz gün içinde tamir ettirildikten sonra DSİ yetkililerinin bilgisi dâhilinde takılır.

(3) Her ne sebeple olursa olsun ölçüm sistemi söküldüğü zaman kuyudan yeraltısuyu çekimi yapılamaz.

(4) Sulama amaçlı kullanılan sayaçlar, sezon sonunda ve DSİ bölge müdürlüğünün mahalli olarak belirleyerek, müsait vasıtalarla duyurduğu zaman aralığında, belge sahibi tarafından sökülerek, kış şartlarına karşı emniyete alınır.

Ölçüm sistemi üzerinde bulunması gereken bilgiler

MADDE 11 – (1) Her ölçüm sistemi üzerinde silinemeyen, dışarıdan görülebilen ve kolayca okunabilecek şekilde aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Ölçüm sisteminin ticari markası, modeli ve tipi.

b) Ölçüm sisteminin yapım yılı.

c) Yeraltısuyu kullanma belgesinin numarası.

Taahhütname

MADDE 12 – (1) Yeraltısuyu kullanma belgesi, bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan taahhütnamenin imzalanmasını müteakip verilir. Daha önce kullanma belgesi almış olanlar ise, taahhütnameyi imzalamadan kuyuya ölçüm sistemi monte edemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçüm Sistemlerinin Denetimi ve Yaptırımlar

Denetim

MADDE 13 – (1) DSİ, 167 sayılı Kanuna uygun olarak, bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve yürütülmesini sağlamak için ölçüm sistemlerinin denetimini yapar.

(2) Denetim, kullanma belgesinde belirlenen miktardan fazla yeraltısuyu çekimine sebep olabilecek; ölçüm sistemi kullanılmaması, arızalı, hatalı ya da kötüniyetli olarak ölçüm sistemi kullanılmasının önlenmesi maksadıyla yapılır.

Yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı hareket edenler ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında, 167 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre işlem yapılır.

(2) Ön yüklemeli karta yüklenen su veya elektrik miktarı tükenince yeraltısuyu kullanılamaz. Buna aykırı hareket edenlerin kullanma belgesi iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

25/2/2011 tarihinden önce belge almış olanlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/2/2011 tarihinden önce yeraltısuyu temini maksadıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlar, bu tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen ölçüm sistemini kurarlar.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek -1

TAAHHÜTNAME

 

Madde 1 – Kapsamı;

Bu taahhütname Devlet Su İşleri tarafından belgeye bağlanan yeraltısuyunun çekiminin yapılabilmesi için, belge sahibi tarafından monte edilen ……………………… ölçüm sisteminin kullanım hususlarını kapsamaktadır.

Madde 2 – Konusu;

Kullanma belgesi verilecek kuyularda, müracaat sahibi tarafından ölçüm sistemlerinin kullanılması şartları olup, taahhütname sadece belge alacak kişi tarafından verilir.

Madde 3 – Bu taahhütname, kullanma belgesi süresince geçerlidir.

 

DSİ …….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………..

 

a) Ön yüklemeli su sayacı/Ön yüklemeli elektrik sayacı v.b. ölçüm sistemini kendi imkanlarım ile temin ederek, kuyuya monte edeceğimi,

b) Kullanma belgesindeki adresime, DSİ tarafından yapılacak her türlü tebligatın geçerli olduğunu ve tarafıma yapıldığını,

c) Ölçüm sisteminin her türlü sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu ve bu taahhütnamedeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksinin tespit edilmesi durumunda yeraltısuyu kullanma belgesinin iptali dahil her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

Tarih

Belge sahibinin

adı soyadı ve imzası

 

Belge Sahibinin T.C. Kimlik Numarası:

Belge No:

Belge Sahibinin Adresi:

Ölçüm Sisteminin Türü ve Numarası:

Yeraltısuyu Kullanma Belgesi Numarası:

 

Eki: Kullanma Belgesi (1 adet)

 

AYENKA Mühendislik Ön ödemeli sayaçlar konusunda DSİ tarafından onay görmüş olan MANAS ön ödemeli sayaçların Kayseri bölge bayisidir. Yeni yönerge, ve ön ödemeli sayaçlar hakkında bilgi almak için telefon ile irtibata geçebilirsiniz.

Rüzgar Türbinleri

Categories:

AYENKA 100 RÜZGAR ENERJİ JENERATÖRÜ

12 Volt DC
Kolay Montaj
Sessiz Çalışma
10 km/h rüzgar hızında dönmeye başlar
45 km/h rüzgar hızında 100 Watt üretir
80 km/h rüzgar hızında otomatik durur
Çap: 69cm
Kanat Sayısı: 5
Toplam Ağırlık: 6 Kg

 

AYENKA 200 RÜZGAR ENERJİ JENERATÖRÜ

12 Volt DC
Kolay Montaj
Sessiz Çalışma
10 km/h rüzgar hızında dönmeye başlar
45 km/h rüzgar hızında 200 Watt üretir
80 km/h rüzgar hızında otomatik durur
Çap: 90cm
Kanat Sayısı: 5
Toplam Ağırlık: 10 Kg

 

AYENKA 400 RÜZGAR ENERJİ JENERATÖRÜ

12 veya 24 Volt DC
Kolay Montaj
Hibrid kontrol cihazına güneş paneli de bağlanabilir
10 km/h rüzgar hızında dönmeye başlar
35 km/h rüzgar hızında 400 Watt üretir
70 km/h rüzgar hızında otomatik durur
Nominal dönme hızı 900 d/dk
Çap: 150cm
Kanat Sayısı: 3
Toplam Ağırlık: 18 Kg

 

AYENKA 600 RÜZGAR ENERJİ JENERATÖRÜ

24 Volt DC
Kolay Montaj
Hibrid kontrol cihazına güneş paneli de bağlanabilir
10 km/h rüzgar hızında dönmeye başlar
35 km/h rüzgar hızında 600 Watt üretir
70 km/h rüzgar hızında otomatik durur
Nominal dönme hızı 900 d/dk
Çap: 170cm
Kanat Sayısı: 3
Toplam Ağırlık: 23 Kg

 

AYENKA 1 KW RÜZGAR ENERJİ JENERATÖRÜ

24 veya 48 Volt DC
Kolay Montaj
Uzun Ömürlü
Sessiz Çalışır
Elektronik kontrol cihazına güneş paneli de bağlanabilir
9 km/h rüzgar hızında dönmeye başlar
36 km/h rüzgar hızında 1000 Watt üretir
90 km/h rüzgar hızında otomatik durur
Nominal dönme hızı 450 d/dk
Çap: 180cm
Kanat Sayısı: 5
Toplam Ağırlık: 30 Kg

AYENKA 3 KW RÜZGAR ENERJİ JENERATÖRÜ

48 Volt DC
Kolay Montaj
Hibrit kontrol cihazına güneş paneli de bağlanabilir
10 km/h rüzgar hızında dönmeye başlar
35 km/h rüzgar hızında 3 kW üretir
80 km/h rüzgar hızında otomatik durur
Nominal dönme hızı 250 d/dk
Çap: 315cm
Kanat Sayısı: 5
Toplam Ağırlık: 135 Kg

Güneş Enerjili Uyarı ve Sinyalizasyon

Categories:

Portatif ve sabit uygulamalar için elektrik çekme derdi olmadan uyarı ve sinyalizasyonu güneş enerjisi ile yapabilirsiniz. Aşağıda uygulamalarımızdan örnekler mevcuttur.

2images 1images 2uyaru2u4uled  ikt-7013-f3-flaor-yanar

Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Categories:

AYENKA SOLAR JENERATÖRLER

Ayenka mühendislik tarafından hazırlanan hazır sistemler günlük 30Wh dan 30kWh’a kadar elektrik enerjisi üretmektedir. Hazır sistemlerin inverter, akü ve regülatörleri önceden seçilmiş ve hazır sistemlerdir.

İhtiyaç doğrultusunda daha yüksek güçler için sistem tasarımı yapılabilmektedir.

……………………………………………………………………………………………………..

middle_monoyeni  middle_arkapanel

 

Fotovoltaik Panellerin Uygulama Alanları
Şebekeden Bağımsız Sistemler:
-Şebekeden uzak .çiftlik,dağ, köy evleri, yazlıklar.
-Tekneler , yatlar karavanlar.
Telekom şebekeleri için baz istasyonu sistemleri, vericiler.
-Güvenlik kulübeleri, sınır karakolları, Orman gözetleme kuleleri.
-Deprem ve hava gözetleme istasyonları
-Kablosuz görüntü ve güvenlik sistemleri.
-İlkyardım, alarm  ve acil iletişim sistemleri.
-Güneş enerjili sokak ve çevre aydınlatma.
-Güneş enerjisi ile aydılatılan reklam panoları.
-Tarımsal sulama veya ev kullanımı amacıyla su pompajı.
Şebeke Bağlantılı Sistemler:
– Küçük-orta-büyük ölçekli güneş çiftlikleri.
-Evsel  ve site uygulamaları.
-İşyeri,fabrika ve daha bir çok yerde.

 

MALZEMELER:

Yüksek verimli Monokristal Güneş Hücreleri:
-A kalite Yüksek verimli hücreler.
Yüksek kalite güneş camı:
-Yüksek geçirgenlikli, 3.2mm kalınlık.
-Düşük demi r oranlı, temperlenmiş.
– SGS sertifikalı.

EVA Film:
Kaliteli EVA fil ile lamine edilmiş hücreler.

TPT Film
Çevre şartlarına dayanıklı TPT film kaplanmış arka kısım.

Terminal Kutusu:
Her türlü ilkim şartına dayanıklı büyük terminal kutusu. IP65 Koruma sınıfı. UV Korumalı. Bypass diyotlar.

4mm2 TÜV sertifikalı 900mm kablo.
Multi-contact kolayca monte edilebilen fişler.
Güçlü Alüminyum Çerçeve:Eloksal alüminyum çerçeve.
Ekstra sertleştirilmiş yüksek dayanımlı.
6063T5 malzeme.

MEKANİK ÖZELLİKLER:
-+40 ile +85 C arasında çalışabilme.
-Maksimum sistem voltajı 1000V.
-Rüzgar , dolu ve kar  yüklerine karşı 5400Pa(Çerçeveli) 2400Pa(Çerçevesiz) taşıma dayanımı.
-Esneklik: 1.2 o
-6 sabitleme deliği ile hızlı vidalama.
-Yağmur suyu drenaj delikleri.

Ayenka Mühendislik olarak kaliteye önem vermekteyiz. Sistemlerimizde kullandığımız ürünler gerekli standartlara sahip ve belgelendirilmiş ürünlerdir.

ce-iso

 

GARANTİLER


Uzun çalışma ömrü.
Korozyon ve UV ışınlarına karşı korumalı.
Nominal çıkış gücünün %90’ı için 10 yıl.
%80’i için 25 yıl garanti verilmektedir.
Panel güç toleransı +-%3
Ürün garantisi: 2 Yıl.
-IEC 61215 standartına uygun.

 

boyutmono3

Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemleri

Categories:

solar aydnlatma1lambasolar-street-light

Güneş enerjili aydınlatma sistemlerimizi dekoratif, sokak ve alan aydınlatması amaçlı kullanabilirsiniz. Her ihtiyacınız doğrultusunda kaliteli, paket sistemlerimiz bulunmaktadır. Paket sistemlerimiz haricindeki isteklerinizi bize bildirmeniz yeterlidir.

 

*Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemlerimiz Paketler halinde hazırlanmıştır. 2012 – 2 Fiyat listesi ve bayi giriş panelinden bayilerimiz sistemler hakkında montaj, kullanım ve fiyatları hakkında bilgi alabilirler.

AYENKA SOLAR AYDINLATMA 1

1 veya 2 adet 3W/12V LED Armatür / LED SPOT
12V/7Ah Akü
Şarj Kontrol Cihazı (İsteğe Bağlı Karanlık Sensörlü)
11 Watt Güneş Paneli

AYENKA SOLAR AYDINLATMA 2

2 adet 3.6W/12V LED Strip
12V/12Ah Akü
Şarj Kontrol Cihazı (İsteğe Bağlı Karanlık Sensörlü)
20 Watt Güneş Paneli

AYENKA SOLAR AYDINLATMA 3

2 adet 5W/12V LED Strip /  LED Armatür / LED SPOT
12V/40Ah Akü
Şarj Kontrol Cihazı (İsteğe Bağlı Karanlık Sensörlü)
40 Watt Güneş Paneli

 

AYENKA SOLAR SOKAK AYDINLATMA 1

85 Watt Güneş Paneli
18 Watt LED Sokak Armatürü
12V / 70Ah Akü
Şarj Kontrol Cihazı ( Zaman Ayarlı, Karanlık Sensörlü)

AYENKA SOLAR SOKAK AYDINLATMA 2

95 Watt Güneş Paneli
20 Watt LED Sokak Armatürü
12V / 70Ah Akü
Şarj Kontrol Cihazı ( Zaman Ayarlı, Karanlık Sensörlü)

AYENKA SOLAR SOKAK AYDINLATMA 3

130 Watt Güneş Paneli
30 Watt LED Sokak Armatürü
12V / 120Ah Akü
Şarj Kontrol Cihazı ( Zaman Ayarlı, Karanlık Sensörlü)

 

Kayseri Karpuzatan Hobi Bahçesi Güneş Enerjili Aydınlatma Çalışması:
22 Watt Solar Panel Kullanıldı.

306697_10150915703415986_737802307_n 376416_10150915703775986_1717861791_n
529227_10150913237110986_1458587346_n  553292_10150913237855986_106418946_n

Kayseri Selçuklu Hobi Bahçesi Güneş Enerjili Aydınlatma Çalışması:
33 Watt Güneş Paneli Kullanıldı.

599929_10150959838975986_1705523756_n 486513_10150959839350986_198469238_n
487867_10150959839075986_930413005_n 536646_10150959839215986_1240141769_n

Kayseri Süksün İlçesi Bağ Evi Güneş Enerjili Aydınlatma Çalışması:
44 Watt Solar Panel Kullanıldı.

1sam_0818 1sam_0814